Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

pożyczki niskooprocentowane

Termin naboru wniosków:

Nabór ciągły. W roku 2015 wnioski można składać do końca roku.

Dla kogo?

Beneficjenci: 1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 2) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Uwagi dotyczące kwalifikowalności kosztów

Kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty określone w szczegółowych wytycznych z następującymi zastrzeżeniami: 1) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 2) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakupu gruntu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;3 3) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia; 4) koszty budowy drogi i place technologiczne kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 5) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 6) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania; 7) nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem. 3. Dla przedsięwzięć polegających na budowie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 300 tys. zł w przypadku budowy punktu selektywnego zbierania odpadów dla którego podjęto zobowiązanie do selektywnego zbierania odpadów o łącznej masie nie mniejszej niż 150 Mg/rok, Dla przedsięwzięć polegających na budowie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 300 tys. zł w przypadku budowy punktu selektywnego zbierania odpadów dla którego podjęto zobowiązanie do selektywnego zbierania odpadów o łącznej masie nie mniejszej niż 150 Mg/rok, Dla przedsięwzięć polegających na budowie lub doposażeniu systemów selektywnego zbierania odpadów koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 2 000 tys. zł w przypadku budowy systemu selektywnego zbierania odpadów obsługującego powyżej 20 tys. mieszkańców dla którego podjęto zobowiązanie do selektywnego zbierania odpadów o łącznej masie nie mniejszej niż 750 Mg/rok. Maksymalne wysokości kosztów kwalifikowanych określone mogą ulec zwiększeniu w przypadku zobowiązania się przez Wnioskodawcę do osiągnięcia wyższego niż wskazano poziomu selektywnego zbierania odpadów w proporcji 20 tys. zł na każde 10 Mg/rok zwiększenia łącznej masy odpadów zbieranych selektywnie.

Warunki na jakich jest udzielana pożyczka

1) oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 2) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; 3) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

Warunki umorzenia pożyczki

Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o umorzenie po spłacie 50% wypłaconej kwoty pożyczki. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż: a) 30 % wypłaconej kwoty pożyczki z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, lecz nie więcej niż 1 mln zł b) 40 % wypłaconej kwoty pożyczki z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, lecz nie więcej niż 1,2 mln zł – dla przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”);

Przygotowanie wniosku o pożyczkę ekologiczną

Opracowujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do uzyskania pożyczki na cele ekologiczne i środowiskowe. Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki. Więcej informacji na naszej stronie – pożyczki ekologiczne.

Przygotowanie wniosku o dotację UE

Na projekty ekologiczne i środowiskowe można uzyskać dotację unijną. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne. Szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Kontakt z nami?