Modernizacja stacji demontażu pojazdów

pożyczki niskooprocentowane

Termin naboru wniosków:

Nabór ciągły. W roku 2015 wnioski można składać do końca roku.

Dla kogo?

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów

Uwagi dotyczące kwalifikowalności kosztów

Kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty określone w szczegółowych wytycznych z następującymi zastrzeżeniami:
1. Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,
2. Koszty z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
3. Koszty z tytułu budowy dróg i placów technologicznych kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
4. W przypadku dostawy lub zakupu niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających odpowiednie normy używanych urządzeń i wyposażenia technologicznego, będących środkami trwałymi: a) nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji, b) cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.
5. Dodatkowo kwalifikuje się koszty: a) Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane; b) Oprogramowanie użytkowe do obsługi firm zajmujących się zbieraniem i demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji; c) Koszty szkoleń pracowników związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia.
6. Nie kwalifikuje się: a) Kosztów patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania; b) Kosztów nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest stacja demontażu pojazdów, której rozbudowa jest przedmiotem dofinansowania; c) Kosztów zarządzania przedsięwzięciem.
Koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej równowartości iloczynu kwoty 2 500 zł i minimalnej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie przyjmowana rocznie do stacji demontażu pojazdów celem demontażu po realizacji przedsięwzięcia.
W zależności od liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych przez wnioskodawcę do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie kwalifikuje się koszty zakupu następujących urządzeń i sprzętu o wskazanych funkcjach:
– Stanowisko demontażu i osuszania pojazdów
– Osuszanie z płynów i olejów
– Magazynowanie płynów i olejów
– Osuszanie amortyzatorów
– Osuszanie z paliwa
– Osuszanie układu klimatyzacji
– Osuszanie instalacji LPG i CNG
– Dezaktywowanie poduszek powietrznych
– Stanowisko demontażu pojazdów ciężarowych i autobusów
– Wycinanie elementów pojazdów
– Demontaż opon z kół
– Demontaż szyb
– Magazynowanie akumulatorów
– Transport wewnętrzny
– Cięcie złomu
– Prasowanie karoserii i złomu
– Przygotowywanie złomu karoseryjnego prasowanie karoserii i inne działania
– Rozdrabnianie samochodowych odpadów gabarytowych (plastiki, pianki, tekstylia, guma)
– Separacja metali żelaznych z rozdrobnionych odpadów
– Rozdrabnianie opon i odpadów gumowych
– Odzysk granulatu i ścieru gumowego z opon pełnych i ciężarowych
– Odzysk miedzi ze złomu kabli samochodowych
– Transport zewnętrzny
– Magazynowanie części i wytworzonych odpadów
– Diagnostyka surowców
– Diagnostyka części

Warunki na jakich jest udzielana pożyczka

Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe warunki:
1) oprocentowanie stałe 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata dokonywana jest na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 2) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
3) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej 31 raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

Warunki umorzenia pożyczki

Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o umorzenie po spłacie 50% wypłaconej kwoty pożyczki. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż: 25 % wypłaconej kwoty pożyczki z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Przygotowanie wniosku o pożyczkę ekologiczną

Opracowujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do uzyskania pożyczki na cele ekologiczne i środowiskowe. Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki. Więcej informacji na naszej stronie – pożyczki ekologiczne.

Przygotowanie wniosku o dotację UE

Na projekty ekologiczne i środowiskowe można uzyskać dotację unijną. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne. Szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Kontakt z nami?