Instalacje gospodarowania odpadami

pożyczki niskooprocentowane

Termin naboru wniosków:

Nabór ciągły. W roku 2015 wnioski można składać do końca roku.

Dla kogo?

Beneficjenci:
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Uwagi dotyczące kwalifikowalności kosztów

Kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty określone w szczegółowych wytycznych z następującymi zastrzeżeniami:
1) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2) koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakupu gruntu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
3) kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia;
4) koszty budowy drogi i place technologiczne kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ograniczenie to nie dotyczy kompostowni płytowych do odpadów zielonych);
5) koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
6) nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania;
7) nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem;
8) kwalifikowane są koszty zbierania, odzysku, w tym recykling, oraz unieszkodliwianie odpadów wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia

Warunki na jakich jest udzielana pożyczka

Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe warunki:
1) oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pp nie mniej niż 2% (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
2) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
3) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
4) wypłata w formie zaliczki wyłącznie w przypadku wykazania przez Wnioskodawcę konieczności zaliczkowej płatności przy nabyciu środków trwałych, na następujących warunkach:
– pierwsza transza zaliczki przekazywana będzie na podstawie Wniosku o wypłatę środków;
– kolejne wypłaty zaliczek będą realizowane na podstawie wniosku o wypłatę środków oraz po rozliczeniu poprzedniej transzy zaliczki. W pozostałych przypadkach wypłata w formie refundacji.

Warunki umorzenia pożyczki

Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o umorzenie po spłacie 50% wypłaconej kwoty pożyczki. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż: 25 % wypłaconej kwoty pożyczki z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, lecz nie więcej niż 10 mln zł.

Przygotowanie wniosku o pożyczkę ekologiczną

Opracowujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do uzyskania pożyczki na cele ekologiczne i środowiskowe. Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki. Więcej informacji na naszej stronie – pożyczki ekologiczne.

Przygotowanie wniosku o dotację UE

Na projekty ekologiczne i środowiskowe można uzyskać dotację unijną. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne. Szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Kontakt z nami?