BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii

pożyczki niskooprocentowane

Termin naboru wniosków:

Nabór ciągły. W roku 2015 wnioski można składać do końca roku.

Dla kogo?

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaje przedsięwzięć

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Pożyczka może być przeznaczona na budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji odnawialnych źródeł energii:
– elektrownie wiatrowe
– systemy fotowoltaiczne
– pozyskiwanie energii z wód geotermalnych
– małe elektrownie wodne
– źródła ciepła opalane biomasą
– wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła
– biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego
– instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej
– wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę

W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe. W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności:
a) magazyny ciepła,
b) magazyny energii elektrycznej.

Warunki na jakich jest udzielane jest finansowanie

Dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych.
1) kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie;
2) oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
3) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
4) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

Warunki umorzenia pożyczki

Pożyczka nie podlega umorzeniu !!!

Przygotowanie wniosku o pożyczkę ekologiczną

Opracowujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do uzyskania pożyczki na cele ekologiczne i środowiskowe. Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki. Więcej informacji na naszej stronie – pożyczki ekologiczne.

Przygotowanie wniosku o dotację UE

Na projekty ekologiczne i środowiskowe można uzyskać dotację unijną. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne. Szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Kontakt z nami?