Analiza przychodów, analiza sprzedaży


W zależności od potrzeb klienta oraz przeznaczenia, analiza może być wykonana łącznie dla całkowitych przychodów lub odrębnie dla różnych grup przychodów, a przede wszystkim badanie może objąć przychody ze sprzedaży jako najważniejszą kategorię przychodów firmy. Analiza może również dotyczyć oddziaływania wybranych czynników na zmiany przychodów ze sprzedaży i obejmować badaniem poszczególne produkty lub usługi bądź też wyodrębnione grupy produktów lub usług. Analiza sprzedaży może być przygotowana tak, aby można było na jej podstawie ocenić efekty pracy osób wchodzących w skład zespołu sprzedażowego. Profesjonalna analiza przychodów może być uzupełniona dodatkowym komentarzem i wnioskami z analizy.

Przykładowy zakres analizy

• analiza struktury i dynamiki przychodów i zysków
• analiza przyczynowa zmian przychodów i zysków
• prognoza sprzedaży, prognoza zamówień

Dla kogo?

Usługa analiz sprzedaży jest kierowana od firm, które chcą zwiększyć sprzedaż oraz zyski. W analizie przychodów skupiamy się przede wszystkim na rozpoznaniu przyczyn zmian przychodów oraz zysków tj. zarówno spadków jak i wzrostów w kolejnych miesiącach lub kwartałach roku.
Działalność każdej firmy wiąże się z generowaniem olbrzymiej liczby danych. Na rynku coraz częściej wygrywają firmy, które potrafią nie tylko gromadzić dane, ale również te dane odpowiednio analizować, selekcjonować, grupować, porównywać i łączyć, ponieważ tylko dane odpowiednio przetworzone stają się cenną dla firmy informacją.

Cennik usługi

Pakiet FLEX
Bardzo elastyczny
Cena za przygotowanie analizy Do uzgodnienia *

* – cena jest uzależniona od stopnia złożoności i przewidywanej czasochłonności

Analiza przychodów przykład
Przykładowa analiza sprzedaży w formie opisowej

Przykładowa analiza sprzedaży została przygotowana w taki sposób, aby pokazać jak na zmiany przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie wpływały wybrane czynniki (udzielone klientom rabaty, struktura sprzedaży, ilość dni pracy itp.). Przygotowana analiza pozwala nie tylko ocenić wymierne efekty uzyskane na sprzedaży poszczególnych produktów, ale także efekty pracy poszczególnych pracowników zespołu sprzedażowego.  (pobierz przykład)