691 904 119 strattek@poczta.pl

BLOG

MAKE MONEY

Jak obliczyć najniższy rabat? – zadanie

Każdy przedsiębiorca dąży do obniżenia kosztów, dlatego przygotowaliśmy zadanie, które pozwoli ocenić jak radzicie sobie Państwo z tym zagadnieniem. Problem dotyczy kosztu rabatu udzielanego klientowi. Zadanie: Wyobraź sobie, że klient zamierza kupić od twojej firmy towar o wartości 10.000 zł netto. Jednocześnie zgodnie z polityką rabatową firmy, klientowi przysługują następujące rabaty: 1) rabat 5% (za dotychczasową kilkuletnią współpracę) 2) rabat 400 zł netto (za zakup w ostatnim kwartale towarów o łącznej wartości powyżej 50.000zł netto) 3) rabat 300zł netto (za zakup jednorazowo towaru o wartości przekraczającej 7.000zł netto) 4) rabat 1% (rabat sezonowy) Rabaty są naliczane po kolei tzn. kolejny rabat jest obliczany od wartości obniżonej o wcześniej naliczony rabat/rabaty. Inaczej mówiąc każdy kolejny rabat jest naliczany od coraz mniejszej wartości. W jakiej kolejności należy policzyć klientowi powyższe rabaty, aby łączna wartość udzielonych rabatów (koszt rabatów) była najmniejsza? Dlaczego łączna wartość udzielonego rabatu zmienia się w zależności od kolejności naliczania rabatów? Kolejność naliczania rabatów można uszeregować na 24 różne sposoby (24 możliwe kombinacje; 4*3*2*1=24) z czego aż cztery kombinacje pozwalają uzyskać najniższy łączny rabat. Dla ułatwienia dodamy, że najniższy możliwy do uzyskania rabat wynosi 1.253,35 zł netto. Odpowiedź: 5% od 800zł to mniej niż 5% od 1000zł. Analogicznie w naszym przykładzie im mniejsza jest kwota, od której obliczamy rabat w procentach, tym mniejszy będzie rabat procentowy wyrażony w złotych jaki otrzyma nasz klient, dlatego najpierw trzeba obniżyć kwotę od której będzie obliczony rabat w % odejmując od wartości sprzedaży (10.000zł netto) rabaty wartościowe (400zł netto i 300zł netto), a dopiero od kwoty jaka zostanie po odjęciu, należy obliczyć wartość rabatów w %, przy czym kolejność naliczania rabatów w %... czytaj dalej

Analizy sprzedaży

Dlaczego sprzedaż w maju spadła, a w kwietniu wzrosła? Który produkt najbardziej przyczynił się do wzrostu zysku na sprzedaży? Który sprzedawca przynosi firmie najwięcej korzyści? Odpowiedzi na te i inne pytania w naszych analizach sprzedaży: http://www.strattek.pl/oferta-dla-msp/analiza-przychodow-firmy/ Oferujemy opracowanie analiz sprzedaży Państwa firmy. Analiza może być uzupełniona dodatkowym komentarzem i wnioskami z... czytaj dalej

Ubezpieczenia dla aptek i farmaceutów

Ubezpieczenia dla aptek i farmaceutów Informujemy Państwa, że nasza oferta w ostatnim czasie została poszerzona o ubezpieczenia dla aptek oraz farmaceutów. Informacje o ofercie o ubezpieczeniach dla aptek zamieściliśmy na stronie internetowej. Link do oferty: http://www.strattek.pl/ubezpieczenie-aptek/ Klientom, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń oferujemy rabaty 5-7% na inne... czytaj dalej

Ubezpieczenia dla firm

Informujemy Państwa, że nasza oferta w ostatnim czasie została poszerzona o ubezpieczenia dla firm. Link do oferty: http://www.strattek.pl/ubezpieczenie-firmy/ Ubezpieczenie pojazdów: http://www.strattek.pl/ubezpieczenie-pojazdu-ubezpieczenie-oc/ Ubezpieczenie w podróży: http://www.strattek.pl/ubezpieczenie-turystyczne/ w ofercie: • Ubezpieczenie sprzedaży • Ubezpieczenie pojazdów • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego • Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO) • Ubezpieczenie assistance • Ubezpieczenie w... czytaj dalej

Dotacje – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Od 04.04.2016 do 29.07.2016 firmy z całej Polski będą mogły ubiegać się o doatcję na projekty badawczo-rozwojowe (B+R). Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Dotowane są koszty pośrednio lub bezpośrednio związane z prowadzeniem prac rozwojowych lub prac badawczych oraz prac rozwojowych. Więjcej informacji:... czytaj dalej

Dotacje – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Do 29. kwietnia 2016 firmy z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Więcej informacji:... czytaj dalej

Dotacje – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

Do 31. marca 2016 firmy z całej Polski mogą starać się o dofinansowanie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Warto jednak zauważyć, że grupa wnioskodawcow jest ograniczona do podmiotów posiadajacych osobowośc prawną. Emitentami akcji mogą być jedynie spółki akcyjne, natomiast emitentami obligacji mogą być spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne. Więcej informacji:... czytaj dalej

Dotacja – Ochrona własności przemysłowej

Do 31. marca 2016 firmy z całej Polski mogą ubiegać się o dotację na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP. Wsparcie ukierunkowane jest na procesy związane z: – uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) i z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, – realizacją ochrony własności przemysłowej. Więcej informacji:... czytaj dalej

Dotacja – Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Od 01.02.2016r. do 12.02.2016 pracodawcy oraz inne podmioty z terenu Wielkopolski będą mogły ubiegać się o dotację na realizację projektów dotyczących wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Celem działania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia. Więcej informacji:... czytaj dalej

Dotacja – Kształcenie zawodowe dorosłych

Od 01.02.2016 do 12.02.2016 firmy z terenu Wielkopolski będą mogły ubiegać się o dotację na realizację projektów dotyczących kształcenia zawodowego dorosłych. Celem działania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25-64 lata. Więcej informacji:... czytaj dalej

Dotacja – Usługi społeczne i zdrowotne

Od 14.03.2016 do 25.03.2016 podmioty z terenu Wielkopolski będa mogły ubiegać się o dotację na realizację projektów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych. Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych lub usług zdrowotnych. Więcej informacji:... czytaj dalej

Kiedy kredyt walutowy przestaje się opłacać?

Czy kredyt walutowy może być opłacalny? Jak wyznaczyć granicę opłacalności kredytu walutowego? Przy jakim kursie walutowym kredyt w walucie obcej stanie się nieopłacalny? Na co zwrócić uwagę decydując się na kredyt walutowy? Zaciągając kredyt, niezależnie od tego czy jest to kredyt dla firmy czy też kredyt dla osoby fizycznej, jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy o rynku walutowym, najbezpieczniej trzymać się zasady, że kredyt należy brać w tej walucie, w której się zarabia. W przypadku kredytów średnio- i długoterminowych mamy co najmniej jedną wartość zmienną, która wpływa na wysokość raty kredytu, jest nią stopa procentowa. Jeżeli zdecydujemy się na kredyt w walucie obcej wtedy pojawi się jeszcze druga zmienna, która wpływa na wysokość raty kredytu, a mianowicie kurs walutowy. Ryzyko kursu walutowego można jednak całkowicie wyeliminować, jeżeli w okresie spłaty kredytu będziemy otrzymywać przychody w walucie obcej (walucie kredytu), o równowartości co najmniej spłacanych rat kredytu. Jeżeli takich przychodów nie otrzymujemy, wówczas zaciągniecie kredytu walutowego może być ekonomicznie uzasadnione jedynie wtedy, gdy raty kredytu walutowego będą niższe niż raty takiego samego kredytu w PLN. Warto jednak pamiętać, że w tej sytuacji przejmujemy ryzyko kursu walutowego. Wprawdzie przed zmianami kursu walutowego można się zabezpieczyć stosując transakcje hedgingowe z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, ale w niniejszym wpisie zostało to całkowicie pominięte, ponieważ stosowanie takich rozwiązań wymaga sporej wiedzy z zakresu inżynierii finansowej. Zatem zaciągając kredyt walutowy musimy się liczyć z tym, że w razie wzrostu kursu waluty, wzrośnie też wartość spłacanych rat w przeliczeniu na PLN, a ryzyko niekorzystnej zmiany kursu walutowego będzie rosło wraz z wydłużaniem okresu kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym większe prawdopodobieństwo wzrostu kursu walutowego do poziomu, przy którym dalsze... czytaj dalej

Koszt kredytu – zadanie

Jak wybrać tani kredyt? Czy niska prowizja za przyznanie kredytu może być dobrym kryterium wyboru oferty kredytowej? Czy lepszy jest kredyt z niższą stopą odsetek, a wyższą prowizją? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania na przykładzie. Bank jest gotów udzielić naszej firmie 100.000zł kredytu na okres 10 lat i oferuje nam do wyboru dwa warianty rozliczeń, z których mamy wybrać jeden. Wariant I W wariancie I stopa procentowa odsetek wynosi 6% w skali roku, a prowizja za przyznanie kredytu wynosi 3% płatne z góry w dniu udzielenia kredytu. Wariant II W tym wariancie stopa procentowa odsetek wynosi 5% w skali roku, ale jednocześnie prowizja za przyznanie kredytu jest o jeden punkt procentowy wyższa niż w wariancie I i wynosi 4%. Dla ułatwienia obliczeń załóżmy,  że oprocentowanie kredytu jest w obu przypadkach stałe, a raty płatności są malejące. Która pożyczka będzie zatem korzystniejsza dla naszej firmy i dlaczego? Czy tańszy jest wariant I, w którym prowizja za przyznanie kredytu jest niższa, ale za to oprocentowanie w skali roku jest wyższe, czy może wariant II? A może oba kredyty są jednakowe pod względem kosztów skoro suma prowizji i odsetek w obu przypadkach są takie same (9%)? Postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania. Tańszy dla naszej firmy byłby oczywiście wariant II, ponieważ zmniejszenie oprocentowania o 1 punkt procentowy przy jednoczesnym podniesieniu prowizji za przyznanie kredytu, także o 1 punkt procentowy, pozwala obniżyć łączny koszt kredytu o około 0,9 punktu procentowego. Oczywiście powyższe wyliczenie jest prawidłowe przy założeniu, że cały pożyczony kapitał byłby spłacony w ostatnim miesiącu okresu kredytowania. W takiej sytuacji odsetki w każdym kolejnym miesiącu byłyby liczone od tej samej wartości... czytaj dalej

Czy warto inwestować w złoto?

Dlaczego inwestując w złoto warto obserwować kurs dolara? Czy cena ropy naftowej ma wpływ na cenę złota? Co to jest uncja trojańska? Skąd bierze się popyt na złoto? Od początku lat 70-tych ubiegłego wieku cena złota wzrosła z około 35 USD za uncję do prawie 1900 USD za uncję (max 2011r.). Nawet obecny poziom niecałych 1200 USD za uncję robi wrażenie. Gdyby zatem spojrzeć na wzrost cen złota jaki dokonał się w ostatnich 40-stu latach można dojść do wniosku, że w królewski kruszec, jak nazywane jest złoto, zawsze warto jest zainwestować. Jednak ten trend wzrostowy co pewien czas jest przerywany korekcyjnymi spadkami, które trwają nieraz kilka lat. W tym kontekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest inwestować w złoto? Chcieliśmy, żeby niniejszy tekst miał przede wszystkim charakter informacyjno-edukacyjny. Mamy nadzieję, że udało nam się ten cel osiągnąć. Pod względem dostępności oferty inwestowanie w złoto nie jest skomplikowane. Obecnie niektóre banki przy współpracy z Mennicą Polską SA oferują w sprzedaży sztabki złota. Konstrukcja tej oferty jest ciekawa przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dostępne są sztabki o różnej wadze od 1g nawet do 1000g, dzięki czemu można zainwestować w złoto w zasadzie dowolną kwotę. Po drugie z inwestycji można wyjść w dowolnym momencie, ponieważ mennica w każdej chwili odkupuje sztabki złota. W tej ofercie cena zakupu złota jest rozliczna według ceny przedpołudniowej (AM) z London Gold Fixing przeliczonej na złote polskie (PLN). Dodatkowo przy odkupie złota jest pobierana prowizja 2%. Sama oferta w pewnym sensie wydaje się zatem ciekawa. Zanim przejdziemy do analizy, zaczniemy od odpowiedzi na kilka pytań, które warto poznać chcąc inwestować w królewski kruszec. Czym... czytaj dalej

Gdzie jest bezpieczna granica zadłużenia firmy?

Czy firma może zadłużać się w nieskończoność? Dlaczego nadmierny poziom zadłużenia jest niekorzystny dla firmy? W jaki sposób wzrost zadłużenia firmy wpływa na wzrost fluktuacji zysku/straty przy zmieniającym się poziomie sprzedaży? Kapitały obce, którymi w zasadzie każda firma jest finansowana, przyczyniają się niewątpliwie do rozwoju firm, ale te same kapitały obce mogą stać się również źródłem poważnych problemów finansowych firmy, a w skrajnym przypadku mogą wręcz prowadzić do bankructwa firmy, jeżeli ich wielkość przekroczy niebezpieczny poziom. Gdzie zatem jest bezpieczna granica udziału kapitałów obcych w źródłach finansowania majątku, której firma nie powinna przekroczyć? Zwiększanie udziału kredytów i pożyczek w źródłach finansowania majątku jest ekonomicznie uzasadnione do momentu, kiedy korzyści jakie daje firmie każda kolejna złotówka pożyczonego kapitału przewyższają koszty związane z obsługą tego kapitału (w szczególności koszty odsetek). Zatem maksymalny udział kapitałów obcych w źródłach finansowania majątku, przy którym powyższy warunek byłby spełniony, można wyrazić przy pomocy następującej nierówności: Gdzie: EBIT – (ang. Earnings Before deducting Interest and Taxes), czyli zysk przed odsetkami i opodatkowaniem [zysk brutto powiększony o wartość odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych w ciągu roku] KC – kapitał całkowity (inaczej bilansowa wartość aktywów lub pasywów) O – odsetki (i inne koszty) spłacane od kredytów i pożyczek w ciągu roku KO – wartość kapitałów obcych, przy pomocy których firma finansuje swój majątek Zgodnie z przedstawioną nierównością udział zysku EBIT w kapitale całkowitym powinien być wyższy niż udział odsetek od kredytów i pożyczek w kapitałach obcych. Celem wyjaśnienia należy podkreślić, że zysk EBIT to kategoria zysku, która nie występuje bezpośrednio w księgach rachunkowych. Zysk EBIT jest bardzo często wykorzystywany w różnych analizach. Zastosowanie zysku EBIT w powyższej... czytaj dalej

Ograniczanie ryzyka walutowego eksportera i importera poprzez dywersyfikację portfela walutowego.

W jaki sposób firma dokonująca transakcji eksportowych lub importowych może ograniczyć ryzyko walutowe? Czy dywersyfikacja portfela walutowego i stosowanie rozliczeń w dwóch różnych walutach (EUR i USD) pozwoli ograniczyć lub wyeliminować to ryzyko? Ryzyko walutowe można w znacznym stopniu ograniczyć, a pod pewnymi warunkami można je w zasadzie całkowicie wyeliminować poprzez zabezpieczenie pozycji walutowych przy pomocy instrumentów inżynierii finansowej tj. instrumentów pochodnych, wśród których do najbardziej popularnych należą kontrakty terminowe oraz opcje. Stosowanie instrumentów pochodnych, jako zabezpieczenie pozycji w instrumentach bazowych, w tym przypadku w walutach, wymaga jednakże ich dobrej znajomości. W przeciwnym razie straty spowodowane wykorzystaniem instrumentów pochodnych – inaczej derywatów – mogą być znaczne. Innym, w pewnym sensie bezpieczniejszym dla eksporterów i importerów rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć ryzyko walutowe może być dywersyfikacja portfela walutowego. Odbywa się ona poprzez jednoczesne zastosowanie w rozliczeniach z kontrahentami zagranicznymi, co najmniej dwóch rożnych walut obcych, tj. na przykład EUR i USD. Takie rozwiązanie wprawdzie nie pozwala wyeliminować całkowicie ryzyka walutowego, ale pozwala je ograniczyć. Z kolei to w jakim stopniu uda się ryzyko walutowe ograniczyć zależy w dużej mierze od dwóch czynników, mianowicie – od rodzaju i stopnia korelacji pomiędzy poszczególnymi walutami obcymi wykorzystanymi do rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi oraz od proporcji poszczególnych walut w portfelu walutowym. Innymi słowy zależy ono od proporcji wartości transakcji rozliczanych w poszczególnych walutach do wartości łącznej wszystkich transakcji rozliczanych w walutach obcych przez importera lub eksportera. W niniejszym tekście podjęliśmy się analizy możliwości ograniczenia ryzyka portfela walutowego firm eksportowych i importowych przy obecnych kursach EUR i USD. Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest korelacja. Korelacja może być dodatnia lub ujemna i zawiera się w przedziale <-1,+1>. Korelacja dodatnia oznacza, że obie... czytaj dalej

Zadanie na rozgrzewkę

Dostawca udziela naszej firmie kredytu kupieckiego (tj. odroczony termin płatności) na okres 30 dni. Jednocześnie ten sam dostawca oferuje nam skonto (tj. rabat) w wysokości 0,75% od wartości towaru (usługi), jeżeli zapłacimy przed upływem 10 dni (czyli 20 dni wcześniej). Wiemy, że nasza firma nie będzie miała odpowiedniej kwoty przed upływem 10 dni, ale może skorzystać z kredytu w rachunku bankowym oprocentowanym 10% w skali roku. Czy bardziej opłaca się zapłacić dostawcy 30-ego dnia tracąc skonto, czy lepiej skorzystać z kredytu i zapłacić wcześniej (10-ego dnia)? Dla uproszczenia obliczeń możemy założyć, że rok ma 360 dni. Rozwiązanie Jeżeli skorzystamy ze skonta i zapłacimy dostawcy przed upływem 10-ego dnia, wtedy zapłacimy za towar (lub usługę) jedynie 99,25% jego wartości (100%-0,75%). Jeżeli nie skorzystamy ze skonta i zechcemy zapłacić dopiero 30-ego dnia wówczas tracimy skonto, a to oznacza że towar (usługa) będzie kosztował nas o 0,75% drożej licząc od wartości po rabacie tj. od 99,25% wartości. Zatem jeżeli nie skorzystamy ze skonta, wówczas kolejne 20-cia dni będą kosztowały naszą firmę następująco: (0,75/99,25)=0,007557=0,7557% Żeby porównać koszt skonta udzielonego przez dostawcę z kosztem kredytu, musimy teraz policzyć ile w skali roku kosztuje to skonto. Skoro przed chwilą obliczyliśmy ile kosztują nas kolejne 20-cia dni, jeżeli nie skorzystalibyśmy ze skonta udzielonego przez dostawcę, to teraz powinniśmy policzyć ile jest takich 20-to dniowych okresów w ciągu roku. Można to obliczyć w bardzo prosty sposób. Dla uproszczenia przyjęliśmy, że rok ma 360 dni, wówczas ilość 20-sto dniowych okresów w ciągu roku możemy obliczyć następująco: (360 dni/20 dni) = 18  Zatem w ciągu roku (liczonego jako 360 dni) jest dokładnie 18-cie okresów 20-sto dniowych. Żeby obliczyć ile... czytaj dalej