Termin naborów wniosków ?

Rozpoczęcie naboru wniosków:
21 lutego 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków:
12 kwietnia 2023 r.
W określonych w regulaminie sytuacjach możliwe jest skrócenie lub wydłużenie naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.
Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów wymienionych poniżej. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z dwóch pierwszych modułów tj. : B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe pięć modułów mają charakter fakultatywny.

1) Moduł B+R
Przedmiotem modułu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania tj.:
• nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
• nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).
Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module wdrożenie innowacji lub poza projektem.

2) Moduł wdrożenie innowacji
Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:
• nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
• nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym),
które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe obecne na rynku.

3) Moduł infrastruktura B+R
Celem modułu jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciu podlega inwestycja w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, prowadzającej do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali polskiego rynku. Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub zrealizowane w całości z innych środków.

4) Moduł cyfryzacja
Celem podejmowanych w module działań jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Transformacja cyfrowa rozumiana jest jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej. Wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

5) Moduł zazielenienie przedsiębiorstw
Celem modułu jest transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
Moduł obejmuje również wsparcie ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV), przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA) lub oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF), lub wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw.

6) Moduł kompetencje
Celem modułu jest doskonalenie kompetencji kadry wnioskodawcy i osób zarządzających oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności wspierających realizacje zadań w pozostałych modułach projektu. Rozwój kompetencji musi dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, cyfryzacji, polityki klimatycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym, ekoprojektowania, gospodarki niskoemisyjnej, internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

7) Moduł internacjonalizacja
Celem modułu jest internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie RP. Mogą to być produkty istniejące lub zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu. Ponadto możliwe jest dofinansowanie procesu uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub ich obrona w przypadku ich naruszenia. Przy czym moduł nie dotyczy procesu uzyskania ochrony lub jej obrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Wielkość dofinansowania:
Od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji

Minimalna kwota dofinansowania – nie określono
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie określono

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

Poniżej są wymienione wszystkie koszty kwalifikowane ze wszystkich modułów. Każdy z modułów ma jednak przypisane określone kategorie kosztów.
• zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
• koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
• koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
• koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
• koszty pośrednie (ogólne).
• zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
• zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
• nabycie robót i materiałów budowlanych,
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
• zakup usług doradczych,
• koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
• zakup usług doradczych.
• zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
• zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
• koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,
• zwiększenie efektywności energetycznej,
• inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
• propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
• koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
• koszty LCA oraz PEF,
• wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.
• zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
• koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.
• pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
• pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
• usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
• usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Skontaktuj się z nami