Ubezpieczenia dla firm


Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

Ubezpieczeniem mienia w transporcie może być objęty transport mienia wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i jego składowaniem przejściowym, trwającym nie dłużej niż 14 dni roboczych. Przy czym przeładunek mienia i jego składowanie przejściowe w czasie transportu winno odbywać się w magazynach lub innych pomieszczeniach do tego przystosowanych i odpowiednio zabezpieczonych. Ubezpieczenie obejmuje zarówno transport środkami własnymi należącymi do Państwa firmy, jak i środkami

obcymi. Zakres ubezpieczenia mienia w transporcie obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych (deszczu nawalnego, eksplozji, gradu, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, ognia, uderzenia pioruna, uderzenia przedmiotu w środek transportu, zapadania się ziemi), dewastacji, rabunku lub wypadku środka transportu. Ubezpieczenie mienia w transporcie może obejmować także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.

ubezpieczenie transportowe

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Powyżej zostały przedstawione ogólne informacje o ubezpieczeniu mienia w transporcie. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).