691 904 119 kontakt@strattek.pl

Ubezpieczenia dla firm


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, które są następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz ubezpieczonego oraz szkody wyrządzone przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne.

Pakiet usług

Analizy biznesowe, dotacje unijne, pakiet płynności i inne

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Klientom, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty ubezpieczeń oferujemy dodatkowe rabaty na inne usługi.

Powyżej zostały przedstawione podstawowe i orientacyjne informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC firmy). Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).