Ubezpieczenia dla firm


Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczeniem mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mogą być objęte ewidencjonowane przez firmę i wykorzystywane do prowadzenia działalności: maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe (towary, surowce, materiały, półprodukty, wyroby gotowe), niskocenne składniki majątku, mienie osób trzecich oraz wartości pieniężne (pieniądze, czeki, weksle, złoto, srebro itp.). Ubezpieczyć można również mienie najmowane przez firmę, ale w tym wypadku ubezpieczeniem nie można objąć wartości pieniężnych. Ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku może być

również objęte mienie osobiste pracowników firmy (w wariancie na pierwsze ryzyko). Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje takie zdarzenia losowe jak kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu lub rabunek podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) wartości pieniężnych poza lokalem. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku podczas ich przenoszenia lub przewożenia (transportu) poza lokalem, ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również zniszczenia albo uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu wartości pieniężnych wskutek wypadku środka transportu, ognia, uderzenia pioruna lub eksplozji, a także zdarzenia uniemożliwiającego osobie wykonującej transport ochronę wartości pieniężnych, wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem.

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Powyżej zostały przedstawione jedynie ogólne informacje o ubezpieczeniu majątku firmy od kradzieży z włamaniem. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).