Ubezpieczenia dla firm


Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów mogą być objęte ewidencjonowane przez firmę budynki, budowle, lokale, obiekty, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe (towary, surowce, materiały, półprodukty, wyroby gotowe), mienie osób trzecich oraz wartości pieniężne (pieniądze, czeki, weksle, złoto, srebro itp.). Ubezpieczyć można również mienie najmowane przez firmę. Ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów może być również objęte mienie osobiste pracowników (w wariancie na pierwsze ryzyko) oraz ewidencjonowane nakłady adaptacyjne rozumiane jako zewidencjonowane koszty dos-

tosowania lokali lub budynków, nie stanowiących własności ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ubezpieczenie od ognia i innych ryzyk może być zawarte w wariancie od wszystkich ryzyk (all risks) lub w wariancie od ryzyk nazwanych, które obejmują takie nazwane zdarzenia losowe w ubezpieczonym mieniu jak ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawiny, napór śniegu lub lodu, uderzenia pioruna, eksplozje, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienia ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy. W wariancie od ryzyk nazwanych ubezpieczeniem objęte są również szkody stanowiące następstwa szkód wodociągowych.

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Powyżej zostały przedstawione jedynie ogólne informacje o ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).