Ubezpieczenia dla firm


Ubezpieczenie assistance

Zakres ubezpieczenia assistance może obejmować:

a) pomoc medyczną
udzielenie ubezpieczonemu przez lekarza pierwszej telefonicznej porady lekarskiej dotyczącej sposobu postępowania, organizacja pierwszej pomocy i planowania leczenia, pierwsza wizyty lekarza u ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia oraz transport ubezpieczonego z miejsca ubezpieczenia do najbliższego szpitala danej specjalności

b) pomoc w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego trwającej dłużej niż 5 dni, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia bądź nagłego zachorowania w miejscu ubezpieczenia (transport ubezpieczonego ze szpitala, w którym był hospitalizowany do jego domu środkiem transportu wskazanym przez lekarza prowadzącego leczenie, domo-

wa opieka pielęgniarska po hospitalizacji przez okres nie dłuższy niż 3 dni od dnia wypisania ze szpitala)

c) zorganizowanie lokalu zastępczego w przypadku gdy budynek lub lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie został zniszczony i nie nadaje się do użytku (transport ubezpieczonego mienia do wskazanego przez ubezpieczonego budynku lub lokalu, przechowywanie ocalałego mienia we wskazanym miejscu, jeżeli ubezpieczony nie posiada lokalu zastępczego lub magazynu, transport powrotny z miejsca magazynowania do miejsca ubezpieczenia)

d) interwencja specjalisty po powstaniu szkody jeżeli ubezpieczone minie zostało zniszczone (ślusarz, elektryk, hydraulik, szklarz, technik urządzeń grzewczych, dekarz, murarz, glazurnik, parkieciarz)

e) dozór po szkodzie (koszty dozoru po powstaniu szkody w miejscu ubezpieczenia)

W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z jednym z największych ubezpieczycieli na polskim rynku.

Powyżej zostały przedstawione ogólne informacje o ubezpieczeniu assistance. Szczegółowe rozwiązania są zamieszczone każdorazowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).