Pożyczki JEREMIE


Opracowujemy kompleksowo dokumentację niezbędną do ubiegania się o pożyczkę JEREMIE oraz pomagamy w uzyskaniu takiej pożyczki.

Zakres usługi

• bezpłatna analiza możliwości uzyskania pożyczki,
• dobór najbardziej optymalnej oferty pożyczkowej,
• przygotowanie wniosku o pożyczkę JEREMIE wraz z biznesplanem,
• pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu innych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o pożyczkę JEREMIE,
• prowadzenie w imieniu klienta negocjacji z funduszem JEREMIE na etapie analizy wniosku o udzielenie pożyczki,
• przygotowanie dokumentów potrzebnych na etapie rozliczania pożyczki,

Na co nie można przeznaczyć pożyczki?

Pożyczka otrzymana w ramach JEREMIE nie może być przeznaczona na:
• pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
• finansowanie celów konsumpcyjnych,
• spłatę pożyczek i kredytów,
• spłatę zobowiązań publiczno-prawnych

W ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki na realizację inwestycji (projektu). JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym firmom, których instytucje finansowe (banki) nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych trudnych warunków. Pomoc jest przeznaczona w szczególności dla firm, które rozpoczynają działalność gospodarczą (tzw. START UP), nie mają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości, ale mogą z niej korzystać również wszystkie inne firmy z sektora MŚP, które chcą uzyskać środki na realizację inwestycji (projektu).

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

• realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
• unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
• budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
• informatyzację,
• dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
• tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
• inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa
Pożyczkobiorca nie można w żadnym wypadku przeznaczać pożyczki na cel prywatny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej!!!

Orientacyjne warunki pożyczek
Kwota pożyczki: max 500.000 zł
Oprocentowanie pożyczki: od 1% w skali roku
Prowizja za udzielenie pożyczki: od 0% do 3% wartości pożyczki w zależności od funduszu pożyczkowego
Maksymalny okres kredytowania: 84 miesiące
Forma organizacyjna pożyczkobiorcy: dowolna, pożyczkobiorcami mogą być zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i wszystkie rodzaje spółek osobowych oraz kapitałowych

Pożyczkobiorca nie może posiadać zaległości w ZUS ani zaległości podatkowych.

Pożyczka musi być zabezpieczona wekslem in blanco oraz dodatkowo: poręczeniem wg. prawa cywilnego lub poręczeniem funduszu poręczeniowego lub hipoteką lub sądowym zastawem rejestrowym lub blokadą środków na rachunku bankowym lub innym zabezpieczeniem, które zostanie zaakceptowane

Cennik

Pakiet BIZNES PLUS
Dla wymagających
Opłata za przygotowanie wniosku od 390zł netto *
Prowizja od wartości pożyczki od 0,0% do 0,9% *

* – opłata oraz prowizja są ustalane indywidualnie i są uzależnione od wartości pożyczki oraz złożoności projektu

Dodatkowe rabaty:
• rabat dla klientów korzystających regularnie z naszych usług
• rabat za polecenie nowego klienta (przekazanie leada)