Pożyczki ekologiczne


Opracowujemy kompleksowo dokumentację niezbędną do ubiegania się o pożyczkę na realizację projektów ekologicznych. Pomagamy w uzyskaniu takiej pożyczki.

Zakres usługi

• bezpłatna analiza możliwości uzyskania pożyczki na sfinansowanie projektu inwestycyjnego,
• konsultacje oraz wskazanie możliwych rozwiązań, które ułatwią uzyskanie pożyczki,
• przygotowanie wniosku o pożyczkę wraz z biznesplanem,
• pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu innych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o pożyczkę,
• prowadzenie w imieniu klienta rozmów z funduszem na etapie analizy wniosku o udzielenie pożyczki
• przygotowanie dokumentów potrzebnych na etapie rozliczania pożyczki

Dodatkowe informacje

Beneficjentami wsparcia finansowego z tytułu udzielonej pożyczki mogą być przedsiębiorcy bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej. Pożyczki są udzielane zazwyczaj do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów inwestycji, do których przedsiębiorca otrzymuje finansowanie w formie pożyczki, pozostałe 25% kosztów kwalifikowanych stanowi wkład własny beneficjenta. Maksymalny okres finansowania inwestycji ze środków pożyczki wynosi zwykle 15 lat z możliwością karencji w spłacie rat kapitałowych nawet na okres 18 miesięcy. Niektóre pożyczki zawierają element bezzwrotnej dotacji. W takim przypadku przedsiębiorca, po spłaceniu 50% pożyczki wraz z oprocentowaniem może ubiegać się o umorzenie nawet 30% udzielonej pożyczki. Jednak w zależności od rodzaju inwestycji oraz pożyczki, szczegółowe rozwiązania finansowe mogą się nieco różnić od przedstawionych powyżej.

l

Przykładowe rodzaje projektów

• Optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii: elektrycznej, cieplnej i ciepłej wody użytkowej
• Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE)
• Przetworzenie osadów ściekowych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych
• Instalacje do odzysku, przekształcania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych
• Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów
• Przedsięwzięcia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów
• Instalacje do odzysku, przekształcania, unieszkodliwiania, zbiórki odpadów innych niż komunalne
• Inwestycje związane z demontażem oraz zagospodarowaniem odpadów w wyniku demontażu pojazdów
• Likwidacja odpadów niebezpiecznych określonych jako „bomby ekologiczne”
• Przedsięwzięcia dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym zdegradowanych przez przemysł

Opracowanie biznesplanu

Biznesplan firmy lub inwestycji

Cennik

Pakiet STANDARD
Najczęściej wybierany
Orientacyjna prowizja od wartości pożyczki * od 0,1% do 0,9%

* – podany przedział prowizji jest orientacyjny; ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od stopnia trudności oraz przewidywanej czasochłonności; uzgodniona z klientem prowizja jest zwykle dzielona na dwie transze, przy czym pierwsza mniejsza płatność po przygotowaniu wniosku z załącznikami, a druga w formie success fee po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki