691 904 119 kontakt@strattek.pl

Faktoring


Oferta

Dopasujemy faktoring do potrzeb Państwa firmy wybierając najlepsze rozwiązanie spośród wszystkich ofert faktoringu dostępnych na rynku. Możliwy jest faktoring tylko z jednym odbiorcą lub faktoring przy niskim poziomie obrotów.
• faktoring z regresem
• faktoring bez regresu
• faktoring eksportowy
• faktoring zamówieniowy
• faktoring wymagalnościowy
• faktoring pakietów należności o niskich nominałach
• faktoring odwrotny

l

Faktoring pakietów należności o niskich nominałach

Firmy posiadające rozbudowany portfel powtarzalnych odbiorców, generujących należności o stosunkowo niskich nominałach, mogą uzyskać finansowanie swoich należności nawet do 60% ich wartości.

Klasyczny faktoring pozwala sfinansować sprzedaż realizowaną z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu faktorant, otrzymuje pieniądze niemalże od razu po wystawieniu faktury bez konieczności oczekiwania na wpływ należności od odbiorcy.

Faktoring jest często uważany za substytut kredytu, co nie jest do końca słuszne. Efekt finansowy jaki można uzyskać przy wykorzystaniu faktoringu jest nieco inny niż przy zastosowaniu kredytu. Faktoring umożliwia przede wszystkim skrócenie poziomu i cyklu należności, a zatem oddziałuje na aktywa firmy, natomiast kredyt zmienia strukturę pasywów. Wbrew pozornej prostocie, faktoring ze względu na złożoność opłat faktoringowych stosowanych przez niektórych faktorów bywa nieraz instrumentem nieco bardziej skomplikowanym niż kredyt.

l

Faktoring zamówieniowy

Ta forma faktoringu wspiera przedsiębiorcę wtedy, gdy ma szansę na realizację dużego intratnego zamówienia czy kontraktu, którego skali i kosztochłonności nie przewidywał. Usługa łączy w sobie walory kredytu obrotowego oraz klasycznego faktoringu.

l

Faktoring wymagalnościowy

Przy faktoringu wymagalnościowym, środki wypłacane są dopiero w momencie bezskutecznego upływu terminu płatności. Okres finansowania biegnie, więc od wskazanego terminu do czasu faktycznej zapłaty przez Dłużnika faktoringowego. Faktoring wymagalnościowy przeciwdziała powstawaniu zatorów płatniczych w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie faktoringiem

poprawa płynności finansowej firmy, optymalizacja strumienia pieniędzy, analiza faktur sprzedażowych oraz terminów płatności i synchronizacja z terminami spłaty zobowiązań Państwa firmy

Analiza e-commerce

Analiza przyczynowa zmian sprzedaży, kosztów i zysków sklepu internetowego, analiza sezonowości sprzedaży, wskaźniki KPI dla e-commerce i inne

Faktoring z regresem (niepełny)

W przypadku faktoringu z regresem faktor nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Oznacza to, że jeśli dłużnik w ustalonym w umowie z faktorem terminie nie spłaci swojego zobowiązania, wówczas faktor (firma faktoringowa) zażąda zwrotu wypłaconej zaliczki od przedsiębiorcy.

Faktoring bez regresu (pełny)

W przypadku faktoringu bez regresu wraz z cesją wierzytelności, faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika. Jeżeli dłużnik nie będzie w stanie spłacić zadłużenia, wówczas przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać faktorowi zaliczki wypłaconej z tytułu faktoringu.