Faktoring


Klasyczny faktoring pozwala sfinansować sprzedaż realizowaną z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu przedsiębiorca (faktorant), otrzymuje pieniądze niemalże od razu po wystawieniu faktury bez konieczności oczekiwania na wpływ należności od odbiorcy.
Spośród ofert faktoringu dostępnych na rynku możemy wskazać tą, która przy określonych warunkach będzie najkorzystniejsza dla klienta pod względem ekonomicznym. Możliwy jest faktoring tylko z jednym odbiorcą lub faktoring przy niskim poziomie obrotów.

Oferta

• Analiza, porównanie ofert
• Wskazanie oferty najkorzystniejszej dla klienta
• Prowadzenie sprawy aż do podpisania umowy z faktorem

Faktoring z regresem (niepełny)

W przypadku faktoringu z regresem faktor nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Oznacza to, że jeśli dłużnik w ustalonym w umowie z faktorem terminie nie spłaci swojego zobowiązania, wówczas faktor (firma faktoringowa) zażąda zwrotu wypłaconej zaliczki od przedsiębiorcy (faktoranta).

Faktoring bez regresu (pełny)

W przypadku faktoringu bez regresu wraz z cesją wierzytelności, faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika. Jeżeli dłużnik nie będzie w stanie spłacić zadłużenia, wówczas przedsiębiorca (faktorant) nie będzie musiał zwracać faktorowi zaliczki wypłaconej z tytułu faktoringu.

l

Faktoring zamówieniowy

Ta forma faktoringu wspiera przedsiębiorcę wtedy, gdy ma szansę na realizację dużego intratnego zamówienia czy kontraktu, którego skali i kosztochłonności nie przewidywał. Usługa łączy w sobie walory kredytu obrotowego oraz klasycznego faktoringu.

l

Faktoring wymagalnościowy

Przy faktoringu wymagalnościowym, środki wypłacane są dopiero w momencie bezskutecznego upływu terminu płatności. Okres finansowania biegnie, więc od wskazanego terminu do czasu faktycznej zapłaty przez Dłużnika faktoringowego. Faktoring wymagalnościowy przeciwdziała powstawaniu zatorów płatniczych w przedsiębiorstwie.

Opracowanie biznesplanu

Biznesplan firmy lub inwestycji

Faktoring jest nieraz uważany za substytut kredytu. Efekt finansowy jaki można uzyskać przy wykorzystaniu faktoringu jest jednak nieco inny niż przy zastosowaniu kredytu. Faktoring umożliwia przede wszystkim skrócenie poziomu i cyklu należności, a zatem oddziałuje wyłącznie na aktywa firmy, w których należności są zastępowane gotówką na rachunku bankowym, Natomiast kredyt zmienia strukturę pasywów powiększając jednocześnie wartość pasywów, a tym samym także aktywów.