Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów

pożyczki niskooprocentowane

Termin naboru wniosków:

Nabór ciągły. W roku 2015 wnioski można składać do końca roku.

Dla kogo?

Beneficjenci:
1) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego;
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego;
3) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;

Uwagi dotyczące kwalifikowalności kosztów

Kosztami kwalifikowanymi mogą być koszty określone w szczegółowych wytycznych z następującymi zastrzeżeniami:
a) koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ograniczenie to nie dotyczy przedsięwzięć obejmujących wyłącznie przygotowanie dokumentacji),
b) roboty demontażowe i rozbiórkowe,
c) zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym przeterminowanych środków ochrony roślin i ich opakowań, elementów budowlanych oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi,
d) przeprowadzenie działań naprawczych lub rekultywacji/remediacji zdegradowanego terenu (oczyszczanie gleby, ziemi i wód gruntowych, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach, zmiana niekorzystnego antropogenicznego ukształtowania terenu, wprowadzanie roślinności, zalesianie, zadrzewianie),
e) koszty zmiany ukształtowania terenu i niezbędnych instalacji dla jego udostępnienia do celów rekreacyjnych.
f) rekultywacja techniczna składowiska (ukształtowanie wierzchowiny, wykonanie okrywy rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami);
g) odgazowanie składowiska (wykonanie studni odgazowujących, instalacji do pozyskania biogazu (np. biofiltry, rurociągi, pochodnie, instalacje elektryczne pochodni);
h) rekultywację biologiczną składowiska (wprowadzenie roślinności);
i) instalacje do monitoringu (np. piezometry).

Nie kwalifikuje się kosztów:
a) zarządzania przedsięwzięciem,
b) realizacji instalacji służących do energetycznego wykorzystania biogazu oraz rurociągów służących do przesyłu biogazu poza teren składowiska,
c) nabycia nieruchomości.
Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dla przedsięwzięć polegających na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane były odpady komunalne koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 1 mln zł w przeliczeniu na 1 ha składowiska poddanego rekultywacji.

Warunki na jakich jest udzielana pożyczka

Dofinansowanie w formie pożyczki lub dotacji. Pozostałe warunki:
1) dofinansowanie w formie dotacji:
– do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć dotyczących zamykania i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane były odpady komunalne;
– do 80% kosztów kwalifikowanych dla innych przedsięwzięć wskazanych w szczegółowych wytycznych
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych albo 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin.
Dotacja jest udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących:
– zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na których składowane były odpady komunalne,
– likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”
– wykonania dokumentacji

Dofinansowanie w formie pożyczek:
a) oprocentowanie: – stałe 0,1 % (w skali roku) – dla przedsięwzięć realizowanych w formie wykonania zastępczego – WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku) – dla pozostałych przedsięwzięć Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona, na okres nie dłuższy niż 12 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
c) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia (karencja nie dotyczy zwrotu środków odzyskanych przez Beneficjenta od zobowiązanego w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego);

Warunki umorzenia pożyczki

Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o umorzenie po spłacie 40% wypłaconej kwoty pożyczki. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż 5 mln zł z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej oraz:
a) 20 % wypłaconej kwoty pożyczki, z zastrzeżeniem zapisów
b) 30 % wypłaconej kwoty pożyczki – dla przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”),
c) 50% wypłaconej kwoty pożyczki pomniejszonej o kwotę odzyskaną od zobowiązanego oraz o wartość oczyszczonej nieruchomości wynikającą z operatu szacunkowego, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w formie wykonania zastępczego

Przygotowanie wniosku o pożyczkę ekologiczną

Opracowujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do uzyskania pożyczki na cele ekologiczne i środowiskowe. Pożyczki niskoprocentowane z dotacją lub z opcją umorzenia części pożyczki. Więcej informacji na naszej stronie – pożyczki ekologiczne.

Przygotowanie wniosku o dotację UE

Na projekty ekologiczne i środowiskowe można uzyskać dotację unijną. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne. Szczegółowe informacje na temat usługi zamieściliśmy na naszej stronie – przygotowanie wniosku o dotację UE.

Kontakt z nami?